Lp100090 36f2e28d798b091b1716ede6273dcf32.jpeg
Lp100090 880a935464db7130e46cc01a069b715e.jpeg
Lp100090 C0c4f6749290176bad6fd335b7d52427.jpeg
Lp100090 5bae643d76420eb955df33b7f33f2a28.jpeg
Lp100090 5ead35684884ab92877a2061a6f9e1ae.jpeg
Lp100090 1e7be672c43610102624b3e816a84724.jpeg
Lp100090 D839b4c309b956bdb7fcdc916de9b47d.jpeg
Lp100090 9899fa29d56833c7b35307772be67cd2.jpeg
Lp100090 1a547fb4faa9eb01a053134de68dd490.jpeg
Lp100090 F4c3a8ff10aa99304432a7daec88d5af.jpeg
Lp100090 242e268ee0318da20cc157ad5620960e.jpeg
Lp100090 79b1804ee6ff0150c67102e8918fbcfe.jpeg
Lp100090 Bee46f72b86c20d1efdef37e05024bdf.jpeg
Lp100090 65a415eae5bc35d5bd5bd4cefa8c72e6.jpeg
Lp100090 8938006a009d2bc86e5e5b37dc2c1286.jpeg
Lp100090 48e71ac466d27ec312670178920489b5.jpeg
Lp100090 41725cbe680fbf805dce8c457a6a4684.jpeg
Lp100090 6d2767cf9c53a4ad59b2a72805e335d0.jpeg
Lp100090 4911cdafa904fd98c64aa778c27e8ec3.jpeg
Lp100090 Ee1af7616000b4995cbcddeafec42164.jpeg
Lp100090 Bb64cc352b1c75eaa9a1a4d2b48b788a.jpeg
Lp100090 B0a4a337ff45361e8835b4940f9e34a4.jpeg
Lp100090 0c4f0b10caecda7756a2b0d028a8626a.jpeg
Lp100090 2f17fbb9d23f3bdffc410fd07066b7aa.jpeg
Lp100090 1f69ef7982857ee89c6ae98bdf8a7e0d.jpeg
Lp100090 5c26dcb9a87eff6f4fe360891b3c0924.jpeg
Lp100090 751ea5d7d145e9861c590524da55116e.jpeg
Lp100090 F54317836032427505bcbd5202d75959.jpeg
Lp100090 4b058663a4be9485176a513ba0ef456d.jpeg
Lp100090 04617e7a5e64bc0d0c5a93641f24548b.jpeg
Lp100090 7186b37f3dee22eadfd3fa9b4183d09f.jpeg
Lp100090 55dafb74cd6fd2a409a62196292a132e.jpeg
Lp100090 99bcf82bb8a970ae425d9bbbfc727ee6.jpeg
Lp100090 589a462342e1f4ea9fcab4109a57114e.jpeg
Lp100090 E9ac3aa212c400595659842f5eee18c7.jpeg
Lp100090 A2fd073190128edbab209f401e9a8351.jpeg
Lp100090 Abe49cc1c4d2f6eeb3c71538f84cfbe4.jpeg
Lp100090 Eeaf4168e5ebcf1f58b26aace6ffc358.jpeg
Lp100090 A180f3da6ff40dbfb8f4c78080a82ca1.jpeg
Lp100090 Fd41b0ae9d7d48ce34947441c64472fd.jpeg
Lp100090 97cf0a382990124fe9fa19bc0f2522d3.jpeg
Lp100090 476edebba7b087a6ad51f667ede0170f.jpeg
Lp100090 F9db904543728f3cf6ce9095bacd7610.jpeg
Lp100090 Df0c533ce935e6b3b087a66f61cdb7e6.jpeg
Lp100090 3c2027c77f0c849f6dd8109e2aa83de9.jpeg
Lp100090 6b0349ab21d2f3b566b67b96a53f89b2.jpeg
Lp100090 Ab630c7a0b0765182b9161f5941100d5.jpeg
Lp100090 D730c0f481b1a15dee998d760fcb9a93.jpeg
Lp100090 Ac7a5df9acaf8b0d7887a309fb29c6f9.jpeg
Lp100090 3247060f4203353d2c5d5df2c29b901f.jpeg
Lp100090 59eaaf9f1bf91dca12ae2ec771aa0d22.jpeg
Lp100090 5617d97ddb05a419c5cc5f481f6d1895.jpeg
Lp100090 474658ad91ea7c67f9a10434defaf039.jpeg
Lp100090 955e50a2c10da36f5b9031cd29ef63f6.jpeg
Lp100090 7ecdb3dcd217c3b1d66234951cacf5cc.jpeg
Lp100090 Db8cdb7d33a90aea249940a1189cbc8a.jpeg
Lp100090 Ae59a0c4ba19c9b5db820af83bf2012c.jpeg
Lp100090 2ff14ca2a3a68b7b0a1b25e3a9206240.jpeg
Lp100090 854a65c3d149ea47471ca7dc500392ac.jpeg
Lp100090 97f4dca24aa9056fd528042840160de6.jpeg
Lp100090 810f1d3139d9efdb4f6ca106919e9f63.jpeg
Lp100090 826a83be110ffd64cb006ac65d7d8134.jpeg
Lp100090 4bfe0738212bfe50e05bfe52898c3748.jpeg
Lp100090 07244b945b98140d10c91d5c02dadcb6.jpeg
Lp100090 58e8aa0abe02c3649afca97ec43da8f3.jpeg
Lp100090 A44ae7978107975e0630bf69d148980a.jpeg
Lp100090 11996d169fd51aa6ac87e4963d9c7bc5.jpeg
Lp100090 2e9948b784a588ae1d949ec8ded1cb23.jpeg
Lp100090 869931e246a30db557a3333f6d610351.jpeg
Lp100090 9fd45c92199d9bf2f0c65545463a3737.jpeg
Lp100090 03058dc6b98d0264d55890111b918e2a.jpeg
Lp100090 5fc61596c584f4052bf0b646c32a07d6.jpeg
Lp100090 0cf5629ddfacc4919e9acd142a254935.jpeg
Lp100090 36f2e28d798b091b1716ede6273dcf32.jpeg
Lp100090 880a935464db7130e46cc01a069b715e.jpeg
Lp100090 C0c4f6749290176bad6fd335b7d52427.jpeg
Lp100090 5bae643d76420eb955df33b7f33f2a28.jpeg
Lp100090 5ead35684884ab92877a2061a6f9e1ae.jpeg
Lp100090 1e7be672c43610102624b3e816a84724.jpeg
Lp100090 D839b4c309b956bdb7fcdc916de9b47d.jpeg
Lp100090 9899fa29d56833c7b35307772be67cd2.jpeg
Lp100090 1a547fb4faa9eb01a053134de68dd490.jpeg
Lp100090 F4c3a8ff10aa99304432a7daec88d5af.jpeg
Lp100090 242e268ee0318da20cc157ad5620960e.jpeg
Lp100090 79b1804ee6ff0150c67102e8918fbcfe.jpeg
Lp100090 Bee46f72b86c20d1efdef37e05024bdf.jpeg
Lp100090 65a415eae5bc35d5bd5bd4cefa8c72e6.jpeg
Lp100090 8938006a009d2bc86e5e5b37dc2c1286.jpeg
Lp100090 48e71ac466d27ec312670178920489b5.jpeg
Lp100090 41725cbe680fbf805dce8c457a6a4684.jpeg
Lp100090 6d2767cf9c53a4ad59b2a72805e335d0.jpeg
Lp100090 4911cdafa904fd98c64aa778c27e8ec3.jpeg
Lp100090 Ee1af7616000b4995cbcddeafec42164.jpeg
Lp100090 Bb64cc352b1c75eaa9a1a4d2b48b788a.jpeg
Lp100090 B0a4a337ff45361e8835b4940f9e34a4.jpeg
Lp100090 0c4f0b10caecda7756a2b0d028a8626a.jpeg
Lp100090 2f17fbb9d23f3bdffc410fd07066b7aa.jpeg
Lp100090 1f69ef7982857ee89c6ae98bdf8a7e0d.jpeg
Lp100090 5c26dcb9a87eff6f4fe360891b3c0924.jpeg
Lp100090 751ea5d7d145e9861c590524da55116e.jpeg
Lp100090 F54317836032427505bcbd5202d75959.jpeg
Lp100090 4b058663a4be9485176a513ba0ef456d.jpeg
Lp100090 04617e7a5e64bc0d0c5a93641f24548b.jpeg
Lp100090 7186b37f3dee22eadfd3fa9b4183d09f.jpeg
Lp100090 55dafb74cd6fd2a409a62196292a132e.jpeg
Lp100090 99bcf82bb8a970ae425d9bbbfc727ee6.jpeg
Lp100090 589a462342e1f4ea9fcab4109a57114e.jpeg
Lp100090 E9ac3aa212c400595659842f5eee18c7.jpeg
Lp100090 A2fd073190128edbab209f401e9a8351.jpeg
Lp100090 Abe49cc1c4d2f6eeb3c71538f84cfbe4.jpeg
Lp100090 Eeaf4168e5ebcf1f58b26aace6ffc358.jpeg
Lp100090 A180f3da6ff40dbfb8f4c78080a82ca1.jpeg
Lp100090 Fd41b0ae9d7d48ce34947441c64472fd.jpeg
Lp100090 97cf0a382990124fe9fa19bc0f2522d3.jpeg
Lp100090 476edebba7b087a6ad51f667ede0170f.jpeg
Lp100090 F9db904543728f3cf6ce9095bacd7610.jpeg
Lp100090 Df0c533ce935e6b3b087a66f61cdb7e6.jpeg
Lp100090 3c2027c77f0c849f6dd8109e2aa83de9.jpeg
Lp100090 6b0349ab21d2f3b566b67b96a53f89b2.jpeg
Lp100090 Ab630c7a0b0765182b9161f5941100d5.jpeg
Lp100090 D730c0f481b1a15dee998d760fcb9a93.jpeg
Lp100090 Ac7a5df9acaf8b0d7887a309fb29c6f9.jpeg
Lp100090 3247060f4203353d2c5d5df2c29b901f.jpeg
Lp100090 59eaaf9f1bf91dca12ae2ec771aa0d22.jpeg
Lp100090 5617d97ddb05a419c5cc5f481f6d1895.jpeg
Lp100090 474658ad91ea7c67f9a10434defaf039.jpeg
Lp100090 955e50a2c10da36f5b9031cd29ef63f6.jpeg
Lp100090 7ecdb3dcd217c3b1d66234951cacf5cc.jpeg
Lp100090 Db8cdb7d33a90aea249940a1189cbc8a.jpeg
Lp100090 Ae59a0c4ba19c9b5db820af83bf2012c.jpeg
Lp100090 2ff14ca2a3a68b7b0a1b25e3a9206240.jpeg
Lp100090 854a65c3d149ea47471ca7dc500392ac.jpeg
Lp100090 97f4dca24aa9056fd528042840160de6.jpeg
Lp100090 810f1d3139d9efdb4f6ca106919e9f63.jpeg
Lp100090 826a83be110ffd64cb006ac65d7d8134.jpeg
Lp100090 4bfe0738212bfe50e05bfe52898c3748.jpeg
Lp100090 07244b945b98140d10c91d5c02dadcb6.jpeg
Lp100090 58e8aa0abe02c3649afca97ec43da8f3.jpeg
Lp100090 A44ae7978107975e0630bf69d148980a.jpeg
Lp100090 11996d169fd51aa6ac87e4963d9c7bc5.jpeg
Lp100090 2e9948b784a588ae1d949ec8ded1cb23.jpeg
Lp100090 869931e246a30db557a3333f6d610351.jpeg
Lp100090 9fd45c92199d9bf2f0c65545463a3737.jpeg
Lp100090 03058dc6b98d0264d55890111b918e2a.jpeg
Lp100090 5fc61596c584f4052bf0b646c32a07d6.jpeg
Lp100090 0cf5629ddfacc4919e9acd142a254935.jpeg
Lp100090 36f2e28d798b091b1716ede6273dcf32.jpeg
Lp100090 880a935464db7130e46cc01a069b715e.jpeg
Lp100090 C0c4f6749290176bad6fd335b7d52427.jpeg
Lp100090 5bae643d76420eb955df33b7f33f2a28.jpeg
Lp100090 5ead35684884ab92877a2061a6f9e1ae.jpeg
Lp100090 1e7be672c43610102624b3e816a84724.jpeg
Lp100090 D839b4c309b956bdb7fcdc916de9b47d.jpeg
Lp100090 9899fa29d56833c7b35307772be67cd2.jpeg
Lp100090 1a547fb4faa9eb01a053134de68dd490.jpeg
Lp100090 F4c3a8ff10aa99304432a7daec88d5af.jpeg
Lp100090 242e268ee0318da20cc157ad5620960e.jpeg
Lp100090 79b1804ee6ff0150c67102e8918fbcfe.jpeg
Lp100090 Bee46f72b86c20d1efdef37e05024bdf.jpeg
Lp100090 65a415eae5bc35d5bd5bd4cefa8c72e6.jpeg
Lp100090 8938006a009d2bc86e5e5b37dc2c1286.jpeg
Lp100090 48e71ac466d27ec312670178920489b5.jpeg
Lp100090 41725cbe680fbf805dce8c457a6a4684.jpeg
Lp100090 6d2767cf9c53a4ad59b2a72805e335d0.jpeg
Lp100090 4911cdafa904fd98c64aa778c27e8ec3.jpeg
Lp100090 Ee1af7616000b4995cbcddeafec42164.jpeg
Lp100090 Bb64cc352b1c75eaa9a1a4d2b48b788a.jpeg
Lp100090 B0a4a337ff45361e8835b4940f9e34a4.jpeg
Lp100090 0c4f0b10caecda7756a2b0d028a8626a.jpeg
Lp100090 2f17fbb9d23f3bdffc410fd07066b7aa.jpeg
Lp100090 1f69ef7982857ee89c6ae98bdf8a7e0d.jpeg
Lp100090 5c26dcb9a87eff6f4fe360891b3c0924.jpeg
Lp100090 751ea5d7d145e9861c590524da55116e.jpeg
Lp100090 F54317836032427505bcbd5202d75959.jpeg
Lp100090 4b058663a4be9485176a513ba0ef456d.jpeg
Lp100090 04617e7a5e64bc0d0c5a93641f24548b.jpeg
Lp100090 7186b37f3dee22eadfd3fa9b4183d09f.jpeg
Lp100090 55dafb74cd6fd2a409a62196292a132e.jpeg
Lp100090 99bcf82bb8a970ae425d9bbbfc727ee6.jpeg
Lp100090 589a462342e1f4ea9fcab4109a57114e.jpeg
Lp100090 E9ac3aa212c400595659842f5eee18c7.jpeg
Lp100090 A2fd073190128edbab209f401e9a8351.jpeg
Lp100090 Abe49cc1c4d2f6eeb3c71538f84cfbe4.jpeg
Lp100090 Eeaf4168e5ebcf1f58b26aace6ffc358.jpeg
Lp100090 A180f3da6ff40dbfb8f4c78080a82ca1.jpeg
Lp100090 Fd41b0ae9d7d48ce34947441c64472fd.jpeg
Lp100090 97cf0a382990124fe9fa19bc0f2522d3.jpeg
Lp100090 476edebba7b087a6ad51f667ede0170f.jpeg
Lp100090 F9db904543728f3cf6ce9095bacd7610.jpeg
Lp100090 Df0c533ce935e6b3b087a66f61cdb7e6.jpeg
Lp100090 3c2027c77f0c849f6dd8109e2aa83de9.jpeg
Lp100090 6b0349ab21d2f3b566b67b96a53f89b2.jpeg
Lp100090 Ab630c7a0b0765182b9161f5941100d5.jpeg
Lp100090 D730c0f481b1a15dee998d760fcb9a93.jpeg
Lp100090 Ac7a5df9acaf8b0d7887a309fb29c6f9.jpeg
Lp100090 3247060f4203353d2c5d5df2c29b901f.jpeg
Lp100090 59eaaf9f1bf91dca12ae2ec771aa0d22.jpeg
Lp100090 5617d97ddb05a419c5cc5f481f6d1895.jpeg
Lp100090 474658ad91ea7c67f9a10434defaf039.jpeg
Lp100090 955e50a2c10da36f5b9031cd29ef63f6.jpeg
Lp100090 7ecdb3dcd217c3b1d66234951cacf5cc.jpeg
Lp100090 Db8cdb7d33a90aea249940a1189cbc8a.jpeg
Lp100090 Ae59a0c4ba19c9b5db820af83bf2012c.jpeg
Lp100090 2ff14ca2a3a68b7b0a1b25e3a9206240.jpeg
Lp100090 854a65c3d149ea47471ca7dc500392ac.jpeg
Lp100090 97f4dca24aa9056fd528042840160de6.jpeg
Lp100090 810f1d3139d9efdb4f6ca106919e9f63.jpeg
Lp100090 826a83be110ffd64cb006ac65d7d8134.jpeg
Lp100090 4bfe0738212bfe50e05bfe52898c3748.jpeg
Lp100090 07244b945b98140d10c91d5c02dadcb6.jpeg
Lp100090 58e8aa0abe02c3649afca97ec43da8f3.jpeg
Lp100090 A44ae7978107975e0630bf69d148980a.jpeg
Lp100090 11996d169fd51aa6ac87e4963d9c7bc5.jpeg
Lp100090 2e9948b784a588ae1d949ec8ded1cb23.jpeg
Lp100090 869931e246a30db557a3333f6d610351.jpeg
Lp100090 9fd45c92199d9bf2f0c65545463a3737.jpeg
Lp100090 03058dc6b98d0264d55890111b918e2a.jpeg
Lp100090 5fc61596c584f4052bf0b646c32a07d6.jpeg
Lp100090 0cf5629ddfacc4919e9acd142a254935.jpeg

$13,750,000

Waterfront 6 Bed Furnished Villa At 1380 Biscaya Dr

sale

Beds6 Beds

Bathroom6 Baths

BUA: 6,499 sqft

Ref no: LP10090

Treat yourself to the ultimate coastal lifestyle in this immaculate residence desirably set on a double waterfront lot in Surfside! Spanning across 6,954 sq ft, this gut renovated abode comes with 6-bedrooms, 6.5-baths on beautiful Biscayne Bay. Gleaming porcelain tile flooring cascades under the glow of recessed lighting across the main gathering areas. The kitchen features top-of-the-line appliances thats sure to please the home chef. Pamper yourself in the expansive primary bedroom that highlights an office space & a deluxe 5-piece ensuite. Completing this unique gems impressive list of features is an expansive backyard that comes with a shimmering pool & spa. As a bonus, youll have an attached 2-car garage & extended drive to accommodate plenty of parking. Come for a tour today!

In Detail

Contact Agent

International

International

You might also like